KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
RODO, informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń
Wodnych „Pekum” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-408), ul. Lubelska 37, e-mail:
sekretariat@pekum-olsztyn.pl, tel. 89 535 69 20.

Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • wykonanie zawartej z nami umowy i/lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia z nami
   umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1
   lit. c RODO),
  • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu
   ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
   uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
   wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a
   RODO)

Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których usług korzystamy przy
przetwarzaniu danych osobowych. Lista tych podmiotów znajduje się w sekretariacie
Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych „Pekum” Sp. z o.o. w Olsztynie (10-408), ul.
Lubelska 37e.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w
przepisach prawa.

Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z
umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa
wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również
przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas
działalności gospodarczej w celach archiwalnych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach
wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali
   Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli
   przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
   Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je
   bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do
   sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
   powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem
   uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy
   przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania
   przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam
   niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
   powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,
   które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam
   Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy
   dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
   Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail
sekretariat@pekum-olsztyn.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy
musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji wyżej
wymienionych celów.